The importance of business cards

 

การดำเนินธุรกิจปัจจุบัน มีการติดต่อสื่อสาร เจรจา ค้าขายกับบุคคลหลายๆฝ่าย นามบัตรจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ใช้สำหรับการแนะนำตัว แจ้งข้อมูลต่างๆของธุรกิจ และเป็นเอกสารที่เก็บไว้สำหรับการติดต่อในครั้งถัดไป

 

     “นามบัตร” เป็นจึงสิ่งที่จะบ่งบอกข้อมูลผู้ถือ และธุรกิจของเจ้าของบัตร จึงทำให้คู่ค้าได้ทราบรายละเอียด และข้อมูลได้เป็นอย่างดี


 

ความสำคัญของ “นามบัตร”

  1.  นามบัตรเป็นการสื่อสารข้อมูล และแนะนำตัวที่เป็นทางการ
    การให้นามบัตรเป็นการแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน ไม่สร้างความอึดอัดให้กับคู่สนทนา ตัวอย่างเช่น การพบเจอกันครั้งแรกหากสอบถามข้อมูลอื่นๆจำนวนมากอาจจะมีผลเสียต่อการเจรจา หากเป็นการแลกนามบัตรจะทำให้ทั้ง 2 ฝ่ายทราบข้อมูลซึ่งกันและกันเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี

  2. ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์
    รูปแบบนามบัตร เหมือนเป็นตัวแทนของคุณและธุรกิจ เป็นการแจ้งข้อมูลต่างๆ หากมีการออกแบบที่สวยงาม และทันสมัย จะทำให้ผู้รับ หรือคู่เจรจา เกิดความประทับใจ และอยากเก็บนามบัตรไว้ โดยรูปแบบหากอ่านข้อความได้ชัดเจน กระดาษมีความหนาดูคงทน หรือมีการเคลือบผิวที่สวยงาม ลูกค้าก็จะเลือกเก็บของเรามากกว่าเก็บนามบัตรของท่านอื่นๆ

  3. สามารถสร้างการซื้อซ้ำหรือบริการซ้ำได้
    ในการซื้อขายสินค้า และบริการ เมื่อมีการใช้หมดไปจะเกิดการซื้อซ้ำเกิดขึ้น หากทางผู้ซื้อมีเก็บนามบัตรไว้ จะทำให้ง่ายต่อการติดต่อสั่งซื้ออีกครั้ง และอาจจะเป็นการสร้างฐานลูกค้าสำคัญเกิดขึ้น กรณีที่ลูกค้าไม่มีนามบัตรเราไว้ การซื้อซ้ำครั้งหน้าลูกค้าอาจจะหาผู้ขายจากที่อื่นๆได้ ทำให้เราเสียโอกาสทางธุรกิจ และลูกค้าประจำได้

 

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น “การออกแบบนามบัตร” จึงเป็นสิ่งสำคัญ การพิมพ์นามบัตรที่สวยงาม และทันสมัย จะสามารถตอบโจทย์การขายได้เป็นอย่างดี ผู้จัดทำจึงควรหาโรงพิมพ์ที่ให้ความสำคัญกับการออกแบบ รวมถึงการจัดพิมพ์ที่สวยงาม ที่จะสามารถผลิตนามบัตรออกมาได้ตรงตามต้องการเจ้าของนามบัตร เป็นต้น